Both ENDS


Missie & Strategie

Visie 

Both ENDS wil een wereld waarin duurzaamheid en sociale gelijkheid - nu en in de toekomst - zwaarder wegen dan winst op de korte termijn.  

 

Missie
Om dat te bereiken, is het onze missie om maatschappelijke organisaties en groepen te versterken zodat deze inspraak krijgen in het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Zo stimuleren we het ontstaan van samenlevingen waar men opereert binnen de grenzen van onze aarde en waar mensenrechten worden gerespecteerd, inclusief het recht op water, het recht op voedsel en het recht op een veilig, schoon milieu.

 


 Strategie

Om de verstoorde balans te herstellen hebben wij onze eigen aanpak. Zo gaan we actief op zoek naar mensen en organisaties in ontwikkelingslanden die op lokaal niveau bezig zijn met armoedebestrijding en milieubeheer. Zij ontwikkelen vaak goede ideeën om hun eigen levensstandaard en hun natuurlijke leefomgeving te verbeteren. Die ideeën en plannen zijn vaak met geringe aanpassingen ook in andere gebieden, andere ontwikkelingslanden en ook in westerse landen te gebruiken.

Het lukt boeren in de Sahelwoestijn om, met minimaal gebruik van water, gewassen te laten groeien en grote stukken droog gebied weer vruchtbaar te maken. Op Kalimantan voeren lokale gemeenschappen succesvolle onderhandelingen met de overheid en palmoliebedrijven over het recht op land.

Om deze lokale ideeën te verspreiden zodat ze elders in de wereld worden overgenomen, zetten we netwerken op. Binnen die netwerken wisselen lokale en internationale milieuorganisaties informatie uit en steunen ze elkaar in het behalen van resultaten. Zo krijgen slimme lokale ideeën die ten goede komen aan mens en natuur, een wereldwijd platform.
  

Het uitwisselen van kennis en ervaring alleen is niet voldoende. In westerse landen worden beslissingen genomen die grote gevolgen hebben voor mensen in ontwikkelingslanden. Naar die gevolgen wordt onvoldoende gekeken.

Wij vinden het belangrijk dat mensen in ontwikkelingslanden - die het vaak al heel zwaar hebben - kunnen meebeslissen over wat er gebeurt met hun eigen leven en met de natuur waaruit ze hun voedsel en water halen. Zij zijn er per slot van rekening afhankelijk van. Daarom zetten wij de alternatieve ideeën van deze mensen op de agenda van westerse besluitnemers, of dat nu politici, bedrijven of banken zijn. Zo kan een lokaal idee uitmonden in een wijziging van internationaal beleid.

Op verschillende niveaus en met kleine stapjes werken we toe naar het uiteindelijke doel. Dat is een groene, eerlijke wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd en waarin op een zodanige wijze met de natuur en onze hulpbronnen wordt omgegaan, dat deze op de lange termijn blijven bestaan en voor iedereen toegankelijk zijn.

 

Zie voor meer informatie onze

Strategy 2020

 


 Geschiedenis

1986: vertegenwoordigers van 15 Nederlandse milieuorganisaties spreken over de dagelijkse werkelijkheid waarin duizenden natuur- en milieuorganisaties in ontwikkelingslanden moeten opereren. Elk van deze organisaties komt op een eigen manier op voor het welzijn van mens en milieu: het stoppen van wegenbouw in bedreigd natuurbos of het beschermen van koraalrif rond visgronden. De organisaties opereren vaak in een context van politieke repressie en ontberen informatie, contacten en financiële, politieke en morele steun.

 

Als reactie op deze problematiek richten de gezamenlijke Nederlandse milieuorganisaties Both ENDS op: Environment and Development Service. Het IUCN-ledencontact - momenteel IUCN Nederland- adopteert Both ENDS als project en biedt huisvesting. Het project heeft het doel om organisaties uit de hele wereld met raad en daad bij te staan. Bovendien is er de opdracht om de tot dan gescheiden werelden van ontwikkelingssamenwerking en natuur- en milieubescherming, aan elkaar te verbinden. In 1990 is Both ENDS sterk genoeg om als onafhankelijke stichting het werk voort te zetten.

  

Sinds 1986 heeft Both ENDS vele honderden natuur- en milieuorganisaties in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en landen in Centraal- en Oost Europa ondersteund.  We hebben geholpen bij het vinden van fondsen voor projecten, bij het opzetten van netwerken in binnen- en buitenland en bij het verzamelen van gerichte informatie. Daarnaast hebben we thema's van milieuorganisaties in ontwikkelingslanden onder de aandacht gebracht van lokale, nationale en internationale beleidmakers en bedrijven.

 

In samenwerking met  lokale organisaties starten we programma's, bijvoorbeeld specifiek gericht op bescherming en beter beheer van rivierstroomgebieden, bossen, wetlands en droge gebieden. Samenwerking op het gebied van beleidsdialoog en -beinvloeding is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dit krijgt onder andere vorm door het regelmatig organiseren van 'Politieke Cafés' met leden van de Tweede Kamer en prominenten uit bedrijven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap.

 


 

     

 

       


Nl
En

schrijf u in
  • Small_Grants.png
  • _ParisProof_new.png
  • 160916_Nicaraguakanaalknop.png
  • 160916_palmolieknop.png
  • banner_jwhi2.png
  • banner_richforests.png
  • schrijf u in